Základná umelecká škola, M. R. Štefánika, Čadca


 Základná umelecká škola na Ul. M. R.  Štefánika  2007,  02201 Čadca
 tel. č. riaditeľka: 041 4335740
 tel. č. riaditeľka: 0911 102 669
 mail: zuscadca@gmail.com
           zus2@stonline.sk

Mapa cesty k nám...

LDO odbor je činný aj v čase korony 2

LDO odbor je činný aj v čase korony

Dištančné vzdelávanie

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ul. M. R. Štefánika 2007 v Čadci  po pracovnom stretnutí a konzultácií so zriaďovateľom Mesto Čadca podľa vnútornej smernice o zabezpečení  dištančného vzdelávania č. 2 /2020 zo dňa 4.10.2020 poskytne dištančnú formu vzdelávania žiakom  za týchto podmienok.

Dištančné vzdelávanie sa nariaďuje na základe protiepidemiologických opatrení RÚVZ, MŠVVaŠ SR alebo vlády SR.

Mesto Čadca ako zriaďovateľ ZUŠ UL. M.R. Štefánika 2007 v Čadci  v rámci svojej kompetencie môže uzavrieť školu, školské zariadenie.

V prípade, ak vyučujúci naplánuje online hodinu, a žiak sa jej nemôže z nejakých dôvodov zúčastniť, zákonný zástupca oznámi skutočnosť vopred (napr. v prípade nedostatočného technického vybavenia, poskytnutie priestorových problémoch,  alebo ospravedlní neúčasť zo zdravotných dôvodov a pod.)

Žiaci sa budú riadiť podľa aktuálnych pokynov vyučujúcich individuálneho a skupinového vyučovania.

Žiaci sú povinní dodržiavať nariadenia  riaditeľa školy a pokyny  svojich vyučujúcich.

Samoštúdium žiakov s pedagogickou asistenciou prebieha vo všetkých odboroch pomocou zaslaných materiálov.

Vyučovanie prebieha podľa dohodnutého rozvrhu (prihliada sa na technické, priestorové a rodinné možnosti každého žiaka)

Ak má žiak nedostatočné technické vybavenie, bezodkladne o tom informuje svojho učiteľa a ten s pomocou vedenia školy naplánuje vhodnú alternatívu a ďalší postup vzdelávania.

Žiaci sa pripravujú aj formou samoštúdia vo všetkých odboroch podľa zaslaných materiálov a ďalších zdrojov.

Riaditeľ školy nariaďuje dištančnú formu vyučovania aj vtedy, ak zamestnancovi nariadi RUVZ karanténu za predpokladu, že tomu zodpovedá jeho zdravotný stav.

V prípade dištančného vyučovania sa mesačný príspevok určený na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdium v ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta neodpúšťa.

V skupinovom vyučovaní VO, TO, LDO bude vyučovanie prebiehať formou komunikačných platforiem a to v zadaní presne uvedenej úlohy,videohovormi a to  teoretickým výkladom, praktickou ukážkou realizáciou prác  a následne hodnotením každej práce.   Konkrétne jednotlivé postupy dištančného vzdelávania v individuálnom aj v skupinovom vyučovaní  si nájdete pod menom jednotlivých vyučujúcich na web.  stránke  školy.

Podklady ku kolektívnemu vyučovaniu hudobnej náuky od 2. ročníka  budú zverejnené na stránke školy v sekcii hudobná náuka a budú sa pravidelne aktualizovať. Vyučovanie bude prebiehať formou online hodín a pracovných listov, ktoré žiaci povinne po vypracovaní odovzdajú elektronicky svojmu vyučujúcemu hudobnej náuky, ktorý ich následne ohodnotí a archivuje. Žiaci prípravného štúdia a 1. ročníka budú dostávať učebné materiály prostredníctvom svojich individuálnych učiteľov.

Učiteľ je povinný odpovedať žiakovi, usmerňovať ho a byť mu nápomocný.

Prajeme príjemné dištančné vzdelávanie, v prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. O aktuálnych zmenách Vás budeme  priebežne informovať.

Dňa 20.10.2020                    Mgr. Dagmar Šamajová riaditeľka školy

!!! DOČASNÉ ZRUŠENIE VYUČOVANIA V ZUŠ !!!

Na základe dnešného rozhodnutia zo zasadnutia krízového štábu mesta Čadca (zriaďovateľ ZUŠ) sa od 12.10. do odvolania ruší výučba v celej ZUŠ. Naši učitelia budú v priebehu tohto týždňa individuálne informovať rodičov žiakov o ďalšom postupe a online výučbe.


Rozhodnutie mesta k nahliadnutiu  TU

Rodičov chceme poprosiť o strpenie. Aktuálne informácie ako postupovať budeme mať do konca tohoto týždňa.

Všetky potrebné usmernenia na "učenie sa doma" nájdete po rozkliknutí jednotlivých odborov, poprípade nástrojov. (vľavo)

!!! Nové COVID opatrenia od 12.10.2020 !!!

Podľa najnovších vyhlásení ministra školstva po zasadnutí krízového štabu SR, ZUŠ Ul. M. R. Štefánika ruší skupinové vyučovanie v súlade s novými opatreniami. 

Rozhodnutie k nahliadnutiu TU

Dňa 12.10. zasadá v ZUŠ vedenie s učiteľmi skupinového vyučovania a o ďalšom postupe a spôsobe výučby Vás budeme informovať v priebehu zajtrajšieho dňa.

---Literárno-dramatický odbor spríjemňoval atmosféru v meste---

Aj tento rok sa prezentovali žiaci LDO ZUŠ M. R. Štefánika počas septembrového podujatia - Mesto otvorené umelcom, ktoré sa konalo 17.-19.9.2020 a sprievodným slovom spestrili všetky jeho akcie.....  

Vážení rodičia.

Aby sme sa nedostali do konfliktu s autorskou smernicou (2001/29/ES) o porušovaní autorského práva zverejňovaním diel na internetovej stránke, museli sme prijať určité opatrenia.

Rozhodli sme sa formu komunikácie smerovať priamo a výhradne medzi učiteľom a žiakom. Z tohto dôvodu sú učitelia našej školy žiakom k dispozícii a zadávajú im úlohy individuálne podľa žiackych schopností a elektronického vybavenia domácností.

Prebieha interaktívna komunikácia so žiakom pomocou telefónu, sociálnych sietí s okamžitou spätnou väzbou. Žiak dostáva presné inštrukcie a rady ohľadom ďalšieho postupu pri nácviku danej skladby. Používame voľne dostupné notačné programy, nahrávky a videá na youtube, ako aj konkrétne ukážky učiteľov žiakov. Tiež získavame, vytvárame a ďalej využívame hudobné podklady pre žiakov spevu a hlasovej výchovy.

Náš kolektív sa bude naďalej snažiť usmerňovať svojich žiakov a vychádzať im v ústrety, aby boli straty na žiackej úrovni prezentácie diel čo najmenšie.

Touto cestou chceme poprosiť aj rodičov, ktorý majú čas, aby pomohli svojim deťom zvyknúť si na iný "náhradný a núdzový režim" nácviku.

Dúfame že sa s vami čoskoro stretneme osobne. Dovtedy musíme vydržať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

---Kysucká galéria Čadca---
Tvorivé popoludnie žiakov p. uč. Ďurníkovej strávené s akademickým maliarom P. Muškom 
---Kysucká galéria v Oščadnici---
 Žiaci ZUŠ p. uč. Ďurníkovej sa stretli v galérii na komentovanej prehliadke s prof. Ľ. Hološkom
---Žiacky koncert---
Tento mesiac sa konal Žiacky koncert 20.2.2020. Predstavilo sa 13 účinkujúcich  a so svojim programom spestrili rodičom, spolužiakom a učiteľom štvrtkový podvečer..
---Centrum sociálnych služieb - Žarec---
Učitelia a deti z našej ZUŠ si na 16.1. pripravili pre seniorov pekný novoročný koncert a spríjemnili im tak povianočný čas. Ďakujeme za vytvorenie priateľskej atmosféry a tešíme sa na ďalšie stretnutie.  
---Vianočný sen---
Krásnou bodkou pred vianocami bol 16.12.2019 veľký vianočný koncert našej ZUŠ v Dome Kultúry v Čadci. Pestrý hudobný program bol popretkávaný tanečnými choreografiami a ukončený dlhým potleskom. Ďakujeme pedagógom a žiakom našej  ZUŠ, Mestu Čadca a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o realizáciu koncertu "Vianočný sen". 
---Vianočná besiedka v Oščadnici---
Podujatie Vianočná Besiedka sa uskutočnilo v ZŠ s MŠ v Oščadnici 13.12.2019. Pripravili ho učitelia našej ZUŠ, ktorí v škole pôsobia, so svojimi žiakmi. Obecenstvu ďakujeme za príjemnú atmosféru a deťom za pekné výkony.  
---Adventný koncert ZUŠ---
Atmosféru očakávania najkrajších sviatkov roka, už po druhý krát otvoril Adventný koncert, ktorý pripravili pedagógovia a absolventi základnej umeleckej školy 
---Slovensko spieva koledy---
11.12. sa žiaci p. uč. Školníkovej zúčastnili nádhernej predvianočnej akcie s názvom Slovensko spieva koledy. Šlo o celoslovenské podujatie
---Celé Slovensko číta deťom---
Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s Mestom Čadca  sa i v tomto roku 12.12.2019, aktívne zapojila do celoslovenskej akcie na podporu čítania detí a nechýbala pri tom ani naša ZUŠ...
--Úspech na súťaži---
29.10.2019 sa uskutočnila v ZUŠ J. Potočára v Čadci súťaž Októbrové Bel Canto. Zúčastnili sa jej aj žiačky p. uč. Švaňovej: Natália Točoňová, Vanesa Gašková, a Eliška Kaduchová, ktoré získli 2 bronzové a 1 zlaté pásmo. Srdečne im gratulujeme. ...čítať viac...
---Všeobecne záväzné nariadnie mesta Čadca o výške školného---
Základná umelecká škola M. R. Štefánika oznamuje, že všeobecne záväzným nariadením mesta Čadce č.77/2008  sa mení výška školného. K zmene došlo doplnkom č.3 VZN, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom v Čadci dňa 13. júna pod číslom 51/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.
Celé znenie nariadenia nájdete na stránke mesta Čadce, alebo na vyžiadanie v budove ZUŠ. 
...všetky staršie podujatia nájdete v archívoch vyššie...